logowvhj2023
(foto: Rijksoverheid)
(foto: Rijksoverheid)
8 december 2016

Kabinet onthult Energieagenda met aandacht voor salderen: ‘Wij blijven lokale hernieuwbare energieproductie stimuleren’

Minister Kamp heeft de Energieagenda onthuld. Met deze agenda beoogt het kabinet een perspectief te schetsen voor de transitie naar een betrouwbare, betaalbare, veilige en CO2-arme energievoorziening.

In de inleiding van de Energieagenda stelt het kabinet het volgende: ‘Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen. In het Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius, met het streven een maximale temperatuurstijging van anderhalve graad Celsius te realiseren. Dat vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dichtbij nul in het jaar 2050. Elektriciteit wordt dan duurzaam opgewekt, gebouwen worden voornamelijk verwarmd door aardwarmte en elektriciteit, bedrijven hebben hun productieprocessen aangepast, er wordt niet langer op aardgas gekookt en er rijden vrijwel alleen maar elektrische auto’s.’ Daar zit voor veel politieke partijen en andere belangenorganisaties het pijnpunt: zij vinden dat Nederland eerder van het aardgas moet en bijvoorbeeld al in 2035 volledig elektrisch moet rijden.

Salderingsregeling

Ten aanzien van de SDE+-regeling is de volgende passages opgenomen in de Energieagenda:

‘We blijven hernieuwbare energie stimuleren door continuering van de succesvolle stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+), ook na afloop van het Energieakkoord. Daarbij gaan we na of het mogelijk is om, met behoud van de SDE+-systematiek, de regeling te verbreden naar andere technieken die ook een bijdrage leveren aan CO2-reductie richting 2050.’

Over het salderen wordt gesteld: ‘Ten slotte blijven we lokale hernieuwbare energieproductie stimuleren. Op basis van de evaluatie van de salderingsregeling wordt in 2017 besloten over de

vormgeving van het stimuleringsbeleid voor lokale energie.’ Om verderop in het rapport te stellen: ‘De hoeveelheid lokaal opgewekte elektriciteit stijgt, met name door een toename van zonne-energie. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de salderingsregeling en de sterke daling van de kosten van zonnepanelen. Maar lokaal geproduceerde hernieuwbare energie is nog steeds duurder dan andere productietechnieken voor hernieuwbare energie en minder kosteneffectief dan grootschaliger hernieuwbare energieproductie. Naar verwachting blijft dit voorlopig zo. Toch wil het kabinet de ontwikkeling van lokale hernieuwbare energie blijven ondersteunen, vanwege de bijdrage aan het maatschappelijk bewustzijn van en draagvlak voor de energietransitie.’

Ook wordt stilgestaan bij de effecten van de salderingsregeling. ‘Nadeel van de salderingsregeling is dat daarmee de aantrekkelijkheid van investeringen in lokale energieproductie grotendeels afhankelijk is gemaakt van de hoogte van belastingen op elektriciteit. Ook stimuleert de regeling afnemers het gemeenschappelijk bekostigde elektriciteitsnet als virtueel opslagsysteem te gebruiken: op het net ingevoedde elektriciteit wordt gratis ingewisseld voor het gebruik van elektriciteit op ieder willekeurig moment in het jaar. Om een eind te maken aan de groeiende investeringsonzekerheid met betrekking tot zonnepanelen wordt de evaluatie van de salderingsregeling benut om een passende stimulering voor lokale energieproductie uit te werken. Aanpassingen in de salderingsregeling

gaan sowieso gepaard met een overgangsregeling om investeringszekerheid te borgen. Parallel hieraan wordt in 2017 ook de regeling verlaagd tarief energiebelasting – gericht op energiecoöperaties – geëvalueerd en waar nodig verbeterd om aan  de beoogde bewustwording en ontwikkeling op lokaal niveau bij te dragen. Lokale hernieuwbare energieproductie blijft gestimuleerd worden. De uitkomsten van de evaluatie van de salderingsregeling kan in 2017 de basis zijn voor besluitvorming.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.