logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
29 november 2021

Holland Solar: ‘Ernstige zorgen over strengere eisen verkrijgen groenfinanciering’

Holland Solar stelt ernstige zorgen te hebben over de strengere eisen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil stellen aan het verkrijgen van groenfinanciering voor zonne-energiebedrijven.

De regeling groenprojecten stimuleert de financiering van duurzame innovatieve projecten. Door fiscale voordelen te geven aan beleggers in groenfondsen worden groene projecten gefinancierd, die zonder de regeling niet tot stand zouden komen. Ook grootschalige zonne-energieprojecten kunnen gebruikmaken van de regeling.

Algehele uitsluiting zonne-energie
Holland Solar stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie eerder dit jaar te hebben afgeraden de voorwaarden voor het verkrijgen van financiering aan te scherpen. Desondanks heeft het ministerie toch een groot aantal wijzigingen voorgesteld die volgens de brancheorganisatie bovenwettelijk en lastig te controleren dan wel te implementeren zijn.

‘De zonnestroomsector maakt zich serieuze zorgen over de in deze regeling voorgestelde voorwaarden’, schrijft Holland Solar in haar reactie op de internetconsultatie. ‘Zoals deze nu gesteld zijn, zou dit kunnen leiden tot de algehele uitsluiting van zonnestroomprojecten voor groenfinanciering.’

Ernstige zorgen
Holland Solar stelt in haar reactie dat groenfinanciering voor de zonne-energiesector van groot belang is. ‘In de overgrote meerderheid maken ontwikkelaars van grootschalige zonnestroomprojecten gebruik van groenfinanciering. Daarnaast houdt het belangrijkste stimuleringsmechanisme van de overheid ter stimulans van duurzame energie, Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), standaard rekening met een 0,5 procent rentekorting voor het aangetrokken vreemd vermogen ter financiering van deze projecten. Het staat dus buiten kijf dat deze regeling van wezenlijk belang is voor de zonne-energiesector. De grote hoeveelheid nieuwe voorwaarden voor het verkrijgen van groenfinanciering die de Regeling Groenprojecten 2022 voorstelt onder subcategorie “4.1.2 fotovoltaïsche cellen” baart de sector ernstige zorgen.’

Vermogensgarantie
Een van de aanpassingen die het ministerie voorstelt (red. zie kader) is het verhogen van de vermogensgarantie van zonnepanelen naar 84 procent. Holland Solar hierover: ‘Het is gebruikelijk in de markt om een vermogensgarantie boven de 80 procent na 25 jaar gebruik aan te bieden. Dat betekent dat, tenzij de garantievoorwaarden van de fabrikant niet voldoende duidelijk zijn, dit niet leidt tot een andere werkwijze in de markt. Met de huidig gestelde voorwaarde worden wel een aantal fabrikanten uit de markt, uitgesloten. Holland Solar stelt zich zeer de vraag of het stellen van deze voorwaarde in dat licht proportioneel is. De laatste 4 procent zien wij namelijk niet als toegevoegde waarde voor de groenfinanciering. De voorkeur van de zonne-energiesector zou zijn om de voorwaarde te stellen op 80 procent na 25 jaar. Op deze manier worden geen fabrikanten uitgesloten, terwijl er wel zonnepanelen van hoge kwaliteit van groenfinanciering gebruik kunnen maken.’

Productgarantie
Ook de productgarantie van ten minste 12 jaar die het ministerie wil eisen, ziet Holland Solar niet zitten. ‘Over het algemeen is een productgarantie van 10 jaar normaal in de markt. De vrees vanuit de sector is dat deze voorwaarde zou kunnen leiden tot het uit de markt prijzen van kleinere marktpartijen. Immers, zij kunnen minder gemakkelijk langere productgaranties geven dan grotere producenten van zonnepanelen, wat overigens niet wil zeggen dat zij inferieure zonnepanelen aanbieden.’

Holland Solar pleit er daarom voor om deze voorwaarde te schrappen. ‘Indien de rijksoverheid voornemens is om deze voorwaarde toch te handhaven, zou een productgarantie van 10 jaar gepaster zijn. Zo is de overheid er zeker van dat de kwaliteit van de zonnepanelen naar de maatstaven van de markt is, terwijl er tegelijkertijd geen kleinere fabrikanten worden uitgesloten.’

Recycling
Een andere nieuwe eis die het ministerie wil stellen en voor Holland Solar onacceptabel is, heeft betrekking op recycling. Het ministerie wil dat de platen waartussen zonnecellen verwerkt zijn volledig demontabel zijn.

‘Deze eis zal ertoe leiden dat er geen enkel zonnestroomproject groenfinanciering kan aanvragen’, stelt Holland Solar. ‘We pleiten voor het schrappen van deze voorwaarde. Er zijn momenteel geen leveranciers die dergelijke zonnepanelen kunnen leveren. Daar komt bij dat de producenten die dit eventueel (voor 2024) zouden kunnen een onvoldoende schaalbaar vermogen hebben om grotere hoeveelheden zonnepanelen te leveren. Dat is waar de projecten die in aanmerking komen voor groenfinanciering juist behoefte aan hebben. Als het doel is dat het zonnepaneel (beter) gerecycled kan worden, zit de oplossing niet in het onmogelijke te eisen.

Materialenpaspoort
Tot slot gaat ook de eis om een materialenpaspoort volgens het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) in te voeren wat Holland Solar betreft van tafel. ‘Het is ons onduidelijk wat de toegevoegde waarde van een dergelijk materialenpaspoort is.’

Regeling groenprojecten 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt na evaluatie een actualisatie voor van de Regeling groenprojecten. Onderdeel daarvan is een internetconsultatie die begin november werd afgerond.

In totaal werden 17 reacties ontvangen, waaronder een reactie van Holland Solar en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en individuele banken als ABN AMRO, ING en Rabobank.

Van 11 naar 7 hoofdcategorieën
Deze regeling groenprojecten stimuleert de financiering van duurzame innovatieve projecten. Door fiscale voordelen te geven aan beleggers in groenfondsen worden groene projecten gefinancierd, die zonder de regeling niet tot stand zouden komen. Het ministerie stelt dat door de actualisatie de regeling meer in balans is door een andere indeling in 7 in plaats van 11 hoofdcategorieën. Het ministerie wil de regeling mogelijkheden verruimen met de toevoeging van circa 28 nieuwe (sub)categorieën op een totaal van circa 90 (sub)categorieën.

Eisen aan zonnestroom
Voor projecten met zonnepanelen heeft het ministerie in conceptregeling die geconsulteerd is de volgende eisen opgenomen:

 1. Het opwekken van elektrische energie met behulp van fotovoltaïsche cellen, waarbij:
  • de energieopbrengst van de zonnepanelen, uitgedrukt in kWh / kWp en berekend volgens IEC 61853-3 voor elk van de 3 referentie-EU-klimaatzones, door de fabrikant is opgegeven;
  • de importeur van de zonnepanelen geregistreerd is in het Nationaal (W)EEE Register;
  • de zonnepanelen een vermogensgarantie hebben van minimaal 84 procent van het initiële vermogen na 25 jaar; en
  • de zonnepanelen een productgarantie hebben van ten minste 12 jaar.
 2. Met ingang van 1-1-2024 gelden in plaats van de voorwaarden uit het eerste lid, onderdelen c en d, de volgende voorwaarden: 
  • de platen waartussen de cellen zijn verwerkt, zijn zodanig demontabel dat de cellen en de platen separaat kunnen worden gerecycled;
  • het pv-paneel wordt geleverd inclusief materialenpaspoort volgens Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) leidraad materialenpaspoort;
  • de pv-panelen worden door de producent aan het einde van de levensduur gegarandeerd ingenomen om te worden hergebruikt of gerecycled, wat blijkt uit de garantievoorwaarden.
 3. Indien het project een grondopstelling betreft, worden op basis van aanvullend onderzoek naar het bevorderen van biodiversiteit, concrete maatregelen genomen om de eventuele nadelige gevolgen voor de biodiversiteit te mitigeren dan wel de biodiversiteit significant te bevorderen.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten